EĞİTİM MODELİMİZ

Öğrenmenin psikolojik,fiziksel ve duygusal olduğu, bütüncül perspektif ile oluşturulan Tam Öğrenme Modeli'ni uygulamaktayız.Bu model merkezde insanı kabul eder ve okuldaki başarıyı %90’a hatta %95 ‘e çıkarır.(min%70) Bilimsel,sosyal ve zihinsel anlamaya odaklı gelişimi amaçlar.Süreç odaklı hareket ile öğrencilerimizin yaşayarak ve uygulayarak öğrenmelerini sağlar. Tam öğrenme modeli'ne göre, işin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise(ihtiyaç duyulan zaman.uygun öğretim hizmeti)herhangi bir kişinin öğrenebileceğini herkes öğrenebilir. Tam Öğrenme Modelinin Niteliği: Çağdaş eğitim anlayışına göre eğitim sistemleri, yalnızca yetenekliyi seçmekle yetinmeyip yetenek geliştirme yollarını da bulmak zorundadır. Başka bir deyişle okulların en temel görevi, okuldaki öğrenmeler açısından bireysel farklılıkları arttırmak ya da aynen korumak değil, tam tersine varsa bu farklılıkları en aza indirmektir. Bu yaklaşım, kazandırılmak istenen davranışların yoklanması yerine, her sınıfta öğrenenler,az öğrenenler ve öğrenmeyen öğrenciler olacağı varsayımı ile hareket eden ; bütün yeteneklerin geliştirilmesinden çok, ancak seçilen yeteneklere gelişme fırsatının verilmesini amaçlayan eleme / seçme anlayışıyla da çelişir. Bloom’a göre, öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıklardan, büyük ölçüde, hatalarla yüklü olan okul öğretim sistemi sorumludur. Geleneksel olarak okullar, öğretmek durumunda olduklarını öğretebilmek için her öğrenciye eşit fırsat tanıma görevi ile yükümlüdürler. En az hata ile işleyen (yada hatalarını düzelten) bir okulda, duyarlı ve planlı çabalar gösterilirse, o okuldaki öğretim sistemi,etkililik yönünden,yüksek nitelikli bir öğrenme sistemine yaklaşabilir. (Bloom, 1979) Bloom tarafından geliştirilen Tam Öğrenme Kuramı da toplu öğretimde ( sınıf öğretiminde)uygun koşullar sağlandığında, öğrencilerin büyük bir kısmının, okulların öğretme amacını güttükleri tüm yeni davranışları, öğrenebileceği anlayışı üzerine temellenir. Tam Öğrenme Modelinin Öğretime Uygulanması: Öğretimin hedefleri onun göstergesi olan hedef davranışlar,içinde belirlenmelidir.Öğrencinin hazır bulunuşluğu sağlanmalıdır; Hazır bulunuşluk, öğrencinin yeni öğrenmeleri için gerekli olan, ön koşul niteliğindeki bilme bilişsel beceri ve duyuşsal özellikleri kazanmış olmasına işaret eder. Eğitim programı uygulamadan önce öğrencinin öğretim hedefleri doğrultusunda, gerekli öğrenmeleri gerçekleştirebilmesi için, bilişsel davranışları ve duygusal özellikleri açısından, önkoşul davranışları kazanıp-kazanmadığı değerlendirilir. Bilişsel davranışlar, bilmeyle ilgili hatırlama ve kavrama düzeyindeki öğrenmelere; duygusal özellikler ise, öğrencinin okula, öğretmene ve eğitim programlarına yönelik tutumları, güdülenmişlik düzeyi, ilgisi duygusal özelliklerine işaret eder. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi tespit edildikten sonra, yeterli bulunmayan öğrenciler, özel bir eğitim programı ile öğretime hazırlanır. Öğretimin planı yapılır; Bağlamcı kuramda değinildiği gibi, konu küçük birimlere ayrılır. Her birimin sonunda ulaşılacak öğrenme görevleri ve öğrenme faaliyetlerinin ne olduğu belirlenir, zamlanır. Öğrencinin başarı standardının ne olacağı kararlaştırılır,değerlendirme tarihleri belirlenir ve bu plan öğrencilere öğretimin başlangıcında duyurulur. Ölçme araçları hazırlanır; öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek, öğrencinin performansındaki ilerlemeyi izlemek için ölçme araçları, paralel formda testler hazırlanır.